President Benigno S. Aquino III’s Lenten Message

By on March 31, 2015


noy aquino lenten message

Below is President Benigno Simeon Aquino III’s Lenten Message:

Tuwing Semana Santa, hinihimok tayong pagnilayan ang walang-hanggang pagmamahal ng Panginoon, ang pagmamahal na dumaig sa pang-aalipusta, nagwaksi ng tukso, at di-inalintana ang pagdurusa, upang isalba sa kasalanan ang sanlibutan.

Isipin po ninyo: Sa kabila ng lubos na kapangyarihang iligtas ang sarili sa kapahamakan,pinili ni Hesukristong magpakumbaba bilang tao, at ialay ang sariling buhay. Pinasan niya ang matinding kalbaryo upang maging bukal ng kaligtasan, at ilapit tayo sa Kaharian ng Diyos-Ama. Ayon nga po sa Aklat ni San Juan, Kapitulo 3, Bersikulo 16: “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”

Ito nga po ang nagsisilbi nating gabay sa pagtataguyod ng bansang nakatuon hindi lang sa kapakanan ng mga Pilipino ngayon kundi maging ng mga susunod pang henerasyon. Tinatawag tayong gawin ang lahat ng ating makakaya, upang maipamana ang isang lipunan na inuuna ang interes ng nakakarami bago ang sarili.

Gaya ng iniwang aral sa atin ni Santo Papa Francisco nang bumisita siya sa ating bansa, nakikita ang bakas ng presensya ng Panginoon sa pag-aalay ng habag at malasakit sa kapwa, lalo na sa mas nangangailangan. Makakaasa po kayo: Sa tuwid na daan, maigting nating sinusulong ang pagtatakwil sa anumang anyo ng katiwalian upang ihatid ang agarang benepisyo sa ating mga kababayan.

Ang hamon nga sa atin bilang mga tagasunod ni Hesukristo: Tumotoo tayo hindi lang sa salita, kung hindi sa gawa. Sa patuloy nating ambagan at pagkakaisa, sa gabay at pagmamahal ng Panginoon, tiyak na pagpapalain tayo ng kinabukasang tunay na makabuluhan sa bawat isa.

Isang mapayapa at makabuluhang Mahal na Araw po sa ating lahat.

– – – – –

ENGLISH TRANSLATION:

Every Holy Week, we are encouraged to ponder on God’s never-ending love — the love that conquered insults, defeated temptation, and endured suffering in order to save the world.

Think about it: Despite having all the power to save himself from all harm, Jesus Christ chose to humble himself as a man and laid down his own life. He endured tremendous suffering to become the spring of salvation and to draw us closer to the Kingdom of God the Father. According to John 3:16, “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.”

This has been our guide in establishing a country committed not only to the welfare of the Filipino people but also for the coming generations. We are called to do everything that we can to pass on a society that prioritizes the good of the many before ourselves.

Just like the lesson Pope Francis shared with us when he visited the country, the presence of God is seen by showing mercy and compassion to each other, especially to those in need. Rest assured: In this straight path, we strongly renounce any form of corruption in order to quickly deliver benefits to our countrymen.

The challenge for ourselves as followers of Christ: Become testimonies not only in words, but also in deeds. Through our continued unity and cooperation, with the guidance and love of Almighty God, we will surely be blessed with a meaningful future for everyone.

A peaceful and meaningful day to all of you.

(Translated by Ching Dee, Philippine Canadian Inquirer)

– – – – –

WATCH: PNoy’s Lenten message